RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Exploris Development Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. Harcerska 12, e-mail: farys.krynica@gmail.com, tel. 18 4710100

  1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
  2. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa sekcja 3 RODO. Zwracamy uwagę, że możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jedynie w szczególnych sytuacjach np. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wynikających z umowy.
  3. Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy, dla celów podatkowych, w tym mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  7. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Informujemy, że w Placówce i na terenie wokół budynku prowadzony jest monitoring wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Exploris Development Sp. z o.o.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: farys.krynica@gmail.com, listownie na adres: 32-540 Trzebinia, ul. Harcerska 12 lub telefonicznie: 18 4710100.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres nie dłuższy niż 90 dni (obecnie 14 dni). Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, natomiast nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie niewymagające identyfikacji i nie mają zastosowania art. 15-20 RODO, to jest prawo dostępu do treści swych danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO), sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, (art. 18 RODO), obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO) i prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.